+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Rozliczenie roczne - PIT w 2021 r. można rozliczyć do 30 kwietnia

Opublikowano
17 marca, 2021

Podatnicy mogą liczyć na rozliczenie przez resort finansów za pomocą e-PIT. Aby zobaczyć przygotowane przez służby skarbowe rozliczenie swojej deklaracji, należy zalogować się poprzez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Co można odliczyć od dochodu za 2020 rok?

Dochód podatnika ulegnie obniżeniu o szereg ulg podatkowych. Ich rodzaje zależą od tego, jaką formę opodatkowania podatnik wybierze. W przypadku rozliczającego się według skali, podatek obniżany jest o:

 • składki ZUS,
 • darowizny na cele charytatywno opiekuńcze kościołów,
 • darowizny na cele kultu religijnego,
 • darowizny na walkę z COVID-19,
 • darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe,
 • darowizny na cele pożytku publicznego, realizowane przez organizacje pożytku publicznego,
 • darowizny krwi i jej składników zgodnie z zasadami publicznego krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
 • darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę na badanie i rozwój,
 • ulgę z tytułu opłacania składek na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,
 • zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • straty z lat poprzednich (nie więcej niż 50% straty wykazanej w danym roku, za który wykazywana jest strata),
 • ulgi które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich

W przypadku podatników opodatkowanych liniowo, od dochodu odliczać można wyłącznie składki ZUS, ulgę termomodernizacyjną oraz związaną ze składkami na IKZE.
Dodatkowo podatnicy mają możliwość korzystania również z ulg odliczanych od podatku. Podatnicy korzystający z ryczałtu odliczać mogą wszystkie wskazane powyżej ulgi.

Co można odliczyć od podatku za 2020 rok?

Wyliczony podatek według skali podatkowej obniżony jest o szereg ulg. Podatnicy korzystać mogą z odliczeń z tytułu:

 • ulgi prorodzinnej (w związku z wychowywaniem dzieci lub pełnieniem funkcji rodziny zastępczej),
 • ulgi abolicyjnej (przysługującej w związku z przychodami z zagranicy i wyrównaniem różnicy między zasadami opodatkowania tych przychodów, wynikającą z przepisów umów z danym krajem, w którym uzyskiwane były przychody),
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone w danym roku lub pobrane w danym roku z wynagrodzenia podatnika, w wysokości 7,75% podstawy ustalenia tych składek,
 • ulg, które obecnie nie obowiązują, ale podatnicy korzystają z nich na zasadach praw nabytych w latach poprzednich,

Jakie darowizny można odliczyć od dochodu lub podatku za 2020 rok?

W 2020 r. rozszerzono katalog darowizn, odliczanych od dochodu. Odliczeniu podlegają:

 • darowizny krwi i jej składników na cele publicznych jednostek krwi. Ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu, jaki przysługuje za krew lub dany składnik krwi. W efekcie jest ona uzależniona od tego czy oddawana jest krew (130 zł/oddany litr krwi; a w przypadku krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł/l), osocze (350 zł), płytki krwi do zabiegu uodpornienia (za 1 mililitr krwi - 1 zł), wzorcowe płytki krwi dla celów diagnostycznych (1 zł/ml). Podstawą korzystania jest dowód z punktu krwiodawstwa o ilości przekazanej krwi,
 • darowizny na cele kultu religijnego - tzn. na kościół lub cele kościelne (dotyczy szeregu kościołów, z którymi zawarto umowy o stosunkach danego kościoła z państwem),
 • darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji działających w strefie pożytku publicznego (organizacja nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego, a jedynie realizować musi działania ze strefy dobroczynności) równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego UE i EOG,
 • darowizny na cele edukacji zawodowej na rzecz publicznych szkół zawodowych i plastycznych a także centrów edukacji zawodowej - gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat,
 • darowizny przekazane na walkę z pandemią COVID-19, na rzecz odpowiednich instytucji - przekazywane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego,
 • darowizny sprzętu komputerowego (wyłącznie laptopów lub tabletów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe lub na rzecz centrum OSE - przekazane bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego. 

W powyższych przypadkach łączna wartość darowizn w roku nie może przekroczyć 6% dochodu darczyńcy (tzn. kwoty przychodu po odjęciu od niej kosztów uzyskania przychodów). Do sumy tej nie zalicza się darowizn na cele COVID i darowizn sprzętu komputerowego. W celu ustalenia łącznej kwoty darowizny sumuje się całość darowizn w okresie całego roku - liczy się data uczynienia darowizny. Podstawą odliczenia w deklaracji PIT jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej lub dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Oprócz powyższych rodzajów darowizn, odliczyć od dochodu można darowizny dokonane na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów. W ich przypadku nie ma ograniczenia limitem 6%. W tych przypadkach jednak oprócz dowodu przekazania darowizny, obowiązkowo trzeba posiadać dowód jej przeznaczenia na cele charytatywno - opiekuńcze. W efekcie darczyńca wskazujący darowiznę musi posiadać:

 • pokwitowanie odbioru darowizny przez obdarowany kościół
 • w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczenia jej na działalność charytatywno - opiekuńczą.

Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym celem przygotowania rozliczenia rocznego PIT.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram