+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Rozliczanie faktur korygujących w 2021 r. cz I

Opublikowano
28 stycznia, 2021

Od 1 stycznia 2021 r. dostawca towaru lub usługi nie musi posiadać potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus przez nabywcę. Jednak podatnik musi udowodnić prawo do tej korekty w inny sposób.

Korekta in minus

Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT obowiązującym do końca 2020 r., w przypadkach gdy dochodziło do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, korekty obrotu dokonywano pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Uzyskanie tego potwierdzenia po terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy uprawniało podatnika do uwzględnienia tej korekty za okres, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany przepisów dotyczących faktur korygujących in minus. Na podstawie nowego brzmienia art. 29a ust. 13 (ustawa o VAT), obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił korektę, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w tym okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona korekta, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa wcześniej, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyska.

Tak więc obecnie podatnik dokona obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił warunki transakcji z nabywcą towaru lub usługobiorcą. Zatem zniesiony został formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę.

Zasady korekty określone w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w dalszym ciągu mają zastosowanie w przypadkach wymienionych w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT, tj. wówczas, gdy dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania z powodu udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, zwróconych towarów i opakowań, zwróconych zaliczek w przypadku, gdy nie doszło do sprzedaży. Ponadto, zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Tak jak było dotychczas, podatnik nie musi spełnić warunku wskazanego w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach wymienionych w art. 29a ust. 15 ustawy o VAT (m.in. przy eksporcie towarów i WDT, dostawie towarów i świadczeniu usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju).

Dokumentacja

Jednak nowe brzmienie art. 29a ust. 13 ustawy o VAT budzi wątpliwości w kwestii dokumentów, jakie podatnik musi posiadać, aby potwierdzały, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania i że warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Nie wiadomo czy wystarczy posiadanie w swojej dokumentacji np. korespondencji e-mailowej z nabywcą towaru czy usługi, w której zostanie uzgodnione obniżenie ceny, czy aneksu do umowy. W związku z powyższym na podatników spadnie dodatkowy obowiązek zbierania dokumentacji.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram