+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.

Opublikowano
23 maja, 2024

Pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mógł zarabiać mniej niż 4300 zł

Minimalne wynagrodzenie to ogólna kwota wypłacanego miesięcznego wynagrodzenia. To oznacza, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. 

W skład minimalnego wynagrodzeniawchodzi m. in. wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody, dodatki i dopłaty wyrównawcze, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. 

W celu porównaniu wysokości wynagrodzenia pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę należy zatem brać pod uwagę wszystkie przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone do wynagrodzeń osobowych. 

Od powyższej zasady są jednak wyjątki. Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się: 

 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
 • dodatku za staż pracy,
 • dodatku za szczególne warunki pracy,
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • nagrody jubileuszowej,
 • odprawy emerytalno-rentowej.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę w porze nocnej obejmującej 8 godzin ustalonych przez pracodawcę między godz. 21.00 a 7.00. Minimalna wysokość dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy.

Dodatek za staż pracy

Za dodatek za staż pracy uważa się dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Dodatek za szczególne warunki pracy.

 Za taki dodatek jest uznawany dodatek do wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia, pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym lub pracy szczególnie niebezpiecznej, przysługujący pracownikowi na zasadach określonych w:

 • odrębnych przepisach, 
 • układzie zbiorowym pracy,
 • innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym,
 • regulaminie wynagradzania,
 • statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
 • umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. 
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram