+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

MAŁY ZUS PLUS - PODSUMOWANIE

Opublikowano
15 stycznia, 2021

1. WARUNKI

Aby skorzystać z „małej działalności plus”:

 • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych;
 • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli działalność prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

W przypadku przerw np. zawieszenia działalności, podlegania w KRUS w poprzednim roku kalendarzowym, limit przychodu należy proporcjonalnie pomniejszyć wg wzoru:

120 000 / 366 (liczba dni kalendarzowych w poprz. roku) x liczba dni prowadzenia działalności = .……

Z małego ZUS plus nie można skorzystać jeśli:

 • w poprzednim roku (w 2020 r.) działalność gospodarcza prowadzona była krócej niż 60 dni, tj. przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;
 • przedsiębiorca rozliczał się w formie karty podatkowej i był zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunek ten musi być spełniony łącznie;
 • przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);
 • przedsiębiorca spełnia warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;
 • przedsiębiorca wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

2. OKRES KORZYSTANIA Z ULGI

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

WAŻNE!
Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

3. DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi przekazać:

 • do 1 lutego 2021 r.  jeśli:
  • w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z małego ZUS plus,
  • w styczniu 2021 r. rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. lub wznowił prowadzenie działalności  gospodarczej.
 • w ciągu 7 dni  od dnia, w którym spełnił warunki do korzystania z małego ZUS plus jeśli:
  • rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności  gospodarczej po 24 stycznia 2021 r.,
  • spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 r.

WAŻNE!

Jeśli korzystałeś z „małego ZUS plus” w grudniu 2020 r. i nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych.

4. DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnik, który chce skorzystać z małego ZUS plus, musi również wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II. (komplet dokumentów oznaczony numerem 01) w terminach płatności obowiązujących płatnika czyli np. za styczeń do 10 lub 15 lutego.

5. PODSTAWA DO UBEZPIECZEŃ

Kalkulator do wyliczeń podstawy:

Należy sprawdzić czy wyliczona podstawa:

 • nie przekracza 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o sus (w 2021 r. 3155,40 zł);
 • nie jest niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (w 2021 r. 840 zł).

Podstawa jest ustalana na dany rok kalendarzowy. W dowolnym miesiącu płatnik może podwyższyć podstawę na dokumencie rozliczeniowym ZUS DRA.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu z naszym biurem rachunkowym w Częstochowie.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram