+48 693469583
Autor:
Jadwiga Sukiennik

Do 31 maja trzeba złożyć informację do KRUS

Opublikowano
20 maja, 2024

Po założeniu własnej firmy osoba, która już prowadzi gospodarstwo rolne i opłaca składki w KRUS, może nadal podlegać rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu. Wystarczy, że w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej będzie posiadała co najmniej 3-letni okres nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS. W kolejnych latach taka osoba może kontynuować rolnicze ubezpieczenie, ale tylko w przypadku, gdy wysokość należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekroczy tzw. rocznej kwoty granicznej.

Kwota graniczna podatku dochodowego od firmowych przychodów za 2023 r. wynosi 4.088 zł.

Informację w tej sprawie rolnik przekazuje do KRUS w formie zaświadczenia z urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy lub własnego oświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna. Składa ją w terminie do 31 maja każdego roku. Informację za 2023 r. należy więc przekazać do KRUS do 31 maja 2024 r.

Jeśli należny podatek z działalności gospodarczej za 2023 r. przekroczył kwotę 4.088 zł, rolnik zostanie wyłączony z ubezpieczenia społecznego w KRUS. Nastąpi to z dniem, do którego obowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie (chyba że zlikwidował firmę lub ją zawiesił przed upływem terminu na jego złożenie). Rolnik zostanie wyłączony z rolniczego ubezpieczenia również wtedy, gdy nie złoży stosownej informacji w KRUS lub złoży ją po terminie. Termin na jej złożenie może być przywrócony na wniosek zainteresowanego rolnika, ale tylko, jeśli udowodni on, że niezachowanie terminu nastąpiło wskutek zdarzeń losowych, przedstawiając jednocześnie dowody potwierdzające wystąpienie takich zdarzeń.

Po wyłączeniu z dniem 31 maja 2024 r. przez KRUS z rolniczego ubezpieczenia rolnik powinien od 1 czerwca 2024 r. zgłosić się w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń jako przedsiębiorca.

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram